AB „LTG INFRA“ SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ Nr. VGIN-20/24

Paskelbta 2024-03-22 15:38

 1. Nuomojamas objektas: 9,45 kv. m. ploto administracinės paskirties patalpas, esančias adresu Dubijos g. 44H, Šiaulių m. sav, (unik. Nr. 2994-0001-0010, pastato žymėjimas plane 1B1p, patalpų žymėjimas plane 1-6).
 2. Aukciono sąlygos:
  • patalpos nuomojamos – administracinei veiklai;
  • nuomos terminas – iki 2026-12-31, su galimybe sutartį pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui;
  • nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
  • nuomininkas privalės užtikrinti saugumą ir bus atsakingas už nuomojame objekte lankančius subjektus;
 3. elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra iki 2 kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, pagal AB “LTG Infra“ išduotas prisijungimo sąlygas. Pastatui yra įrengtas bendras elektros apskaitos prietaisas, pagal kurį bus apskaitomas elektros suvartojimas proporcingai pagal nuomojamą plotą;
  • nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
 4. 1 kv. m. nuompinigių dydis per mėnesį – 2,08 Eur/mėn. be PVM. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
  • nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,10 Eur be PVM;
  • nuomininkui po Sutarties sudarymo bus įskaičiuotas vienkartinis 50 Eur be PVM dydžio sutarties administravimo mokestis;
  • nuomotojas pasilieka teisę, ne anksčiau nei po 3 metų po Sutarties sudarymo dienos, užsakyti nepriklausomą rinkos analizę esamų nuompinigių dydžiui įvertinti. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad pradinis nuompinigių dydis nebeatitinka rinkoje vyraujančių nekilnojamojo turto nuomos sandorių įkainių ir yra už juos mažesnis, jis yra atitinkamai didinamas sudarant Sutarties pakeitimą. Sutarties pakeitimo projektas išsiunčiamas Nuomininkui, siūlant per jame nustatytą terminą sudaryti pakeitimą.
 5. Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2024 m. kovo 29 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju telefonu: +370 644-83997.
 6. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126, Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra“; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-20/24). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 7. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 8. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
  • paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
  • įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
  • fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
  • finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;
 10. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui“ ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
 11. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 12. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 13. AB ,,LTG Infra” bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 14. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos iki 2024 m. kovo 29 8.00 val. iki 14 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius:

Ant voko nurodyti:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

2024 m. balandžio 02 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-20/24.

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 1. Aukcionas įvyks 2024 m. balandžio 02 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į atsakingą darbuotoją telefonu: +370 644-83997.
 3. Tipinė nuomos sutarties forma patalpinta: docx (live.com)