Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 517 patvirtintų Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų 4 priedo nuostatomis, teikiame atnaujintą informaciją apie AB „Lietuvos geležinkeliai" Turto valdymo paslaugų centro Paslaugų įrenginių valdymo skyriaus Kuro terminalų valdymo grupės Radviliškio kuro terminalą:

 1. Veiklos vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai" Turto valdymo paslaugų centro Paslaugų įrenginių valdymo skyriaus Kuro terminalų valdymo grupės Radviliškio kuro terminalas (toliau – Radviliškio kuro terminalas), S.Daukanto g. 63, Radviliškis, el. p.: [email protected]
 2. Radviliškio kuro terminalui taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai (žemesniojo lygio reikalavimai). Pagal nuostatų reikalavimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.
 3. Radviliškio kuro terminale vykdoma veikla: prekyba naftos produktais, naftos produktų saugojimas, geležinkelio riedmenų, automobilių ir kitos technikos kuro bakų užpildymas.
  Radviliškio kuro terminale eksploatuojami  du po 1600 m3 ir vienas 700 m3 dyzelino rezervuarai, iš viso 3900 m3. Visos talpyklos antžeminės, stacionarios, vertikalios. Vidutinis metinis Radviliškio kuro terminale laikomo dyzelino kiekis 1400 m3.
  Pavojingoji medžiaga – dyzelinas, JT numeris 1202, CAS numeris 68334-30-5, III pavojingumo klasė.
  Žymėjimas pagal pavojingųjų medžiagų klasifikaciją:
  H226 – degus skystis ir garai;
  H332 – kenksmingas įkvėpus;
  H315 – dirgina odą;
  H304 – prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį;
  H351 – įtariama, kad sukelia vėžį;
  H411 – toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  Kiti pavojai: dyzelino garai dirgina kvėpavimo organus, įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. 
  Svarbiausi simptomai ir poveikis: įkvėpus didelės koncentracijos dūmų, rūko ar garų galimas kvėpavimo trakto dirginimas. Patekus ant odos – paraudimas, dirginimas. Esant nežymiems terminiams nudegimams žaizdą atvėsinti, nudegimo vietą laikyti po šaltu tekančiu vandeniu bent penkias minutes, kol nuslūgs skausmas. 
  Specifiniai pavojai: jei rezervuarai ar cisternos su dyzelinu yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus dėl padidėjusio slėgio talpyklų viduje. Išsiliejus dyzelinui susidaręs angliavandenilių garų ir oro mišinys gali sprogti ar užsidegti nuo žiežirbų ar įkaitusių paviršių. 
 4. Įvykus pramoninei avarijai Radviliškio kuro terminale, terminalo darbuotojai, valstybinės institucijos ir įstaigos informuojamos visomis turimomis ryšio priemonėmis (fiksuotu, mobiliuoju ryšiu). Esant aplinkinių objektų darbuotojų ir gyventojų evakavimo poreikiui iš pavojingos zonos, informacijos perdavimui gali būti panaudota Radviliškio geležinkelio stotyje esanti garsinio ryšio sistema.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-1021 patvirtinto Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo 8 punkto nuostatomis, įvykus pramoninei avarijai, gresiant susidaryti ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, AB „Lietuvos geležinkeliai" teikia PAGD informaciją. PAGD apibendrintą informaciją toliau perduoda atsakingoms institucijoms ir suinteresuotoms įstaigoms.
 5. Radviliškio kuro terminalo kompleksiniai patikrinimai atliekami kas trejus metus, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintu pavojingųjų objektų patikrinimo grafiku, kuris skelbiamas departamento interneto puslapyje https://pagd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai. Dėl išsamesnės informacijos apie Radviliškio kuro terminalą galima kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą.

Prieinamumo pasirinkimai