AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ NR. NTN-002/24

Paskelbta 2024-02-21 18:04

Nuomojamas objektas

 • 44,15 kv. m. ploto patalpos, esančios adresu Kauno m. sav., Palemono g. 78F, Kaunas (unik. Nr. 1995-7025-4010, pastato žymėjimas plane – 1H2p, patalpų žymėjimas plane 1-13; 1-14; 1-18 ir 1-20).

Naudojimo sąlygos:

 • nuomos terminas – 3 (trys) metai, su galimybe sutartį pratęsti, kasmet peržiūrint nuomos mokestį. Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;
 • turtas išnuomojamas - administracinei veiklai;
 • nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
 • elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra iki 10 kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, suderinus su AB „Lietuvos geležinkeliais“;
 • nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
 • nuomininkas gali savo lėšomis nuomojamose patalpose atlikti vidaus remonto darbus, prieš tai gavus raštišką Nuomotojo sutikimą;
 • nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.

Pradinis nuompinigių dydis – 3,52 Eur/kv. m (be PVM) per mėn. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.

Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2024 m. vasario 29 d., darbo dienomis iki 15 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju mob. 8 682 69359.

Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT92 7044 0600 0767 4537 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centras; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešas nekilnojamojo turto nuomos konkursas NTN-002/24).

Paraiškos dalyvauti viešame nuomos konkurse rengiamos pagal žemiau pateiktas viešo nuomos konkurso sąlygas.

Paraiškos, ant voko nurodžius:

NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO IR NUOMOS KOMISIJAI

Pelesos g. 10, 02111 Vilnius

2024 m. kovo  4 d. 14.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. NTN-002/24

Konkurso dalyvio kontaktiniai duomenys

 teikiamos iki 2024 m. kovo 1 d. 15 val. adresu: Pelesos g. 10, 02111 Vilnius. Dėl dokumentų registravimo – tel. (8 616) 33942.

           Komisijos posėdis įvyks 2024 m. kovo 4 d. 14 val., nuotoliniu būdu iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.

            Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob.: (8 616) 33942 arba el. paštas: [email protected].

44,15 kv. m. ploto patalpos, esančios adresu Kauno m. sav., Palemono g. 78F, Kaunas (unik. Nr. 1995-7025-4010, pastato žymėjimas plane – 1H2p, patalpų žymėjimas plane 1-13; 1-14; 1-18 ir 1-20) viešo nuomos konkurso Nr. NTN-002/24 sąlygos

 

 1. Pasiūlymų pateikimas:

            1.1.      Pasiūlymai konkursui priimami iki 2024 m. kovo 1 d. 15 val. Lietuvos Respublikos laiku, konkurso dalyvio voke. Vokas turi būti užklijuotas, užantspauduotas (arba voko klijavimo vietos pažymėtos konkurso dalyvio parašais, jei konkurso dalyvis neturi antspaudo), ant jo turi būti užrašyta “Konkursui Nr. NTN-002/24” Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijai, Pelesos g. 10, 02111 Vilnius, dalyvio pavadinimas ir adresas.

            1.2.      AB „Lietuvos geležinkeliai“ neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu registruotu laišku grąžinamas dalyviui.

            1.3.      Reikalavimai pasiūlymui:

            1.3.1.   Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba.

            1.3.2.   Pasiūlyme turi būti nurodyti: konkurso dalyvio vardas, pavardė (įmonės pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), adresas, banko sąskaitos rekvizitai, PVM kodas (jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas), kontaktiniai telefono bei fakso numeriai, ar jis nėra asocijuotas (susijęs) pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su AB „Lietuvos geležinkeliai“.

            1.3.3.   Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti siūlomą nuomos kainą eurais (be PVM), bei nurodyti, kad sutinka su visomis konkurso sąlygomis. Nuomos konkurse dalyvaujantis dalyvis turi nurodyti kokiai paskirčiai ketina naudoti nekilnojamąjį turtą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas konkurso dalyvio arba jo tinkamai įgalioto atstovo.

            1.3.4. Konkurso dalyvis savo vardu gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Pateikiant du ar daugiau pasiūlymų skirtingomis kainomis galiojančiu yra laikomas pasiūlymas, kurio kaina yra didžiausia.

            1.4.      Konkurso dalyvis arba dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kartu su pasiūlymu pateikia:

            1.4.1.   banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į b. s. LT92 7044 0600 0767 4537 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centras) sumokėjo pradinę įmoką, lygią paskelbtos pradinės turto nuomos 2 mėnesių kainai. Pradinė konkurso laimėtojo įmoka įskaitoma kaip suma Sutarties įvykdymui užtikrinti. Konkurso dalyviams pateikusiems konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus ir nelaimėjusiems konkurso, pradinė įmoka grąžinama per 14 darbo dienų po nuomos sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo;

          1.4.2. patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai“ (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių;

          1.4.3.      konkurso dalyvį identifikuojančio dokumento kopiją:

          1.4.3.1. fiziniai asmenys pateikia asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio parašu;

          1.4.3.2. juridiniai asmenys pateikia išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą arba elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI).

          1.4.4.      dalyvių grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu – notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją (jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryti pardavimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje, bei numatyta kuris iš jungtinės sutarties dalyvių įgaliojamas jungtinės veiklos sutarties dalyvių vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus konkursą – pasirašyti sutartį, taip pat turi būti numatyta solidarinė visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių AB „Lietuvos geležinkeliai“ nevykdymą nežiūrint jų įnašo į jungtinės veiklos sutartį);

          1.5. Vokų atplėšimas įvyks 2024 m. kovo 4 d. 14.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos komisijos nuotolinio posėdžio metu (posėdis protokoluojamas). Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų tinkamai įgalioti atstovai (nuotoliniu būdu). 

 1. Pasiūlymų nagrinėjimas:

        2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasilieka sau teisę nenagrinėti pasiūlymų konkurso dalyvių, kurie nepateikė bent vieno iš šių sąlygų 1.4 punkte išvardytų dokumentų arba konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka šių sąlygų 1.3. punkto reikalavimų ar pateiktas vokas neatitinka šių sąlygų 1.1 punkto  reikalavimų.

        2.2. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas dalyvis, pateikęs konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus.

         2.3. Konkurso dalyvio pasiūlymas, kuriame siūloma mažesnė nuomos kaina nei skelbta pradinė, laikomas negaliojančiu, pradinė įmoka konkurso dalyviui negrąžinama.

         2.4. Gavus du ar daugiau pasiūlymų konkurso sąlygas atitinkančių pasiūlymų, konkurso laimėtojas nustatomas, atsižvelgiant į siūlomą aukščiausią nuomos kainą. Laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią kainą.

         2.5. Jei konkurso dalyvių pasiūlytos aukščiausios kainos yra vienodos ar skiriasi ne daugiau nei 2 procentais, konkurso laimėtojas iš šių dalyvių nustatomas antrajame konkurso etape - tiesioginių derybų būdu, pradine derybų kaina laikant konkurso pasiūlymo kainą. Tiesioginės derybos vykdomos pagal Bendrovės patvirtintas tiesioginių derybų sąlygas.

          2.6. Konkurso laimėtojui po vokų atplėšimo pareiškusiam apie savo pasiūlymo anuliavimą, atsisakius pasirašyti nuomos sutartį ar pareiškus, kad nesutinka su šiomis konkurso sąlygomis, arba dėl jo kaltės nepasirašius nuomojamo objekto nuomos sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasilieka teisę anuliuoti konkurso rezultatus, pradinė konkurso dalyvio įmoka laimėtojui negrąžinama. Šis asmuo 1 metus bus laikomas nepatikimu ir iš jo pasiūlymai dalyvauti kituose AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizuojamuose nekilnojamojo turto nuomos   konkursuose bus nepriimami 1 metus. Anuliavus konkurso rezultatus skelbiamas naujas konkursas. Neanuliavus konkurso rezultatų, AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi teisę siūlyti sudaryti nuomos sutartį konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikusiam dalyviui, pasiūliusiam didžiausią nuomos kainą.

          2.7. Nustačius, kad konkurso dalyvis pateikė melagingus duomenis šių sąlygų 1.4.2 p. nurodytame dokumente, AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi teisę nutraukti konkurso procedūras, anuliuoti konkurso rezultatus, jei jie buvo suvesti ar vienašališkai nutraukti sutartį, jei ji buvo sudaryta. Tokiu atveju konkurso dalyviui, pateikusiam melagingus duomenis, negrąžinama pradinė įmoka ir nekompensuojami jokie nuostoliai.

 1. Kitos sąlygos:

         3.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

          3.2.    Sutartis pasirašoma pagal Bendrovėje patvirtintų standartinių sutarčių formose nurodytas sąlygas (derybos dėl šių sąlygų negalimos).

          3.3.    Naudojimo sąlygos: nuomos objektas naudojamas veiklai, suderintai su Turto valdymo paslaugų Pardavimų skyriumi iki paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo.

          3.4. Atsiskaitymo už nuomojamą turtą sąlygos: Nuomos mokestis yra mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį pagal Nuomotojo pateikiamą PVM sąskaitą-faktūrą. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas pagal Nuomotojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.