AB „LTG INFRA“ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NUOMOS AUKCIONAS

Paskelbta 2024-01-23 10:51

  1. Nuomos objektas:

40 m2 ploto automobilių stovėjimo aikštelės (toliau – Aikštelė), esančios žemės sklype adresu, Vilniaus m., Terminalo g. 8,  (unikalus Nr. 4400-3096-4293) nuoma.

  1. Aukciono sąlygos:

2.1. Aikštelė išnuomojama 360 kW (1 kV įtampos) galingumo el. sunkvežimių/lengvųjų automobilių greitojo įkrovimo stotelės, su galimybe krauti ne mažiau kaip dvi transporto priemones, įrengimui, pagal AB LTG „Infra“ išduotas projektavimo sąlygas, dėl kurių gavimo nuomininkas privalo kreiptis į AB LTG „Infra“ po nuomos sutarties sudarymo.

2.2. Aikštelės nuomos terminas – 15 (penkiolika) metų, nuo nuomos sutarties sudarymo, į šį terminą įskaitomas ir nuomos sutarties termino pratęsimas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 231 straipsnyje. Nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą šalių susitarimu apie nutraukimą informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius ir nutraukimą inicijavusiai šaliai kompensavus dėl to patirtus pagrįstus nuostolius. Pasibaigus nuomos terminui arba vienai iš šalių inicijavus sutarties nutraukimą prieš terminą skelbiamas automobilių stovėjimo Aikštelės ir jame esančio turto aukcionas. Jeigu nuomininkas nedalyvauja šiame aukcione arba jo nelaimi, jis turi teisę perduoti Aikštelės dalyje esantį jam priklausantį turtą naujai aukcioną laimėjusiai šaliai, jeigu ši šalis atitinka AB LTG „Infra“ nustatytus reikalavimus ir su ja gali būti sudaroma aptarnavimo sutartis. Jeigu aukcionas neįvyksta, nuomininkas turi teisę pasiūlyti jam priklausantį turtą įsigyti AB LTG „Infra“ už nepriklausomo vertintojo nustatytą rinkos arba mažesnę vertę arba atstatyti Aikštelės dalį į buvusią padėtį, t. y. savo lėšomis nugriauti Aikštelės dalyje esančius jam priklausančius statinius.

2.3. Nuomininkas aikštelę privalo naudoti pagal nustatytą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdus. Nuomininkas neturi teisės inicijuoti Aikštelės dalies atidalijimo, Aikštelės paskirties ar būdo keitimo. Dėl naujų statinių, įskaitant susisiekimo komunikacijas, ir įrenginių statybos Aikštelės dalyje sprendžiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Nuomininkui kreipiantis į AB LTG „Infra“ dėl prisijungimo sąlygų išdavimo bei pateikiant derinti parengtus statybos projektus. Nuomininkui draudžiama išnuomotos žemės sklypo dalies subnuoma, nuomininkui žinoma, kad jis negali išnuomotos žemės dalies nuomos teisės perleisti kitiems asmenims, ją įkeisti ar kitaip suvaržyti, negali ja laiduoti, garantuoti ar kitu būdu užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymo. Nuomininkas privalo naudotis žemės sklypo dalimi taip, kad nebūtų pažeistos nuomotojo, greta esančių objektų naudotojų teisės ir teisėti interesai bei nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

2.4. Aukciono laimėtojas įsipareigoja per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo pradžios įrengti ir pradėti eksploatuoti 2.1. punkte minimą infrastruktūrą.

2.5. Investuoti ir padengti išlaidas, susijusias su elektromobilių įkrovos stotelių įrengimu, priežiūra ir klientų aptarnavimu.

2.6. Savo lėšomis įvykdyti ESO prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui NR. TER23-78897 (Priedas Nr. 1).

2.7. Užtikrinti klientų aptarnavimą ir  įkrovimo stotelės techninę priežiūrą visu nuomos termino metu.

2.8. AB LTG „Infra“ įsipareigoja iki Aikštelės dalies perdavimo Konkurso laimėtojui dienos užtikrinti, kad Aikštelės dalis būtų atlaisvinta ir paruošta perdavimui. Už Aikštelės įrengimą ir pritaikymą veiklai yra atsakingas pats Nuomininkas (Konkurso laimėtojas).

2.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus aplinkybėms dėl Aikštelės vietos AB LTG „Infra“ gali nuomininkui pasiūlyti toje pačioje teritorijoje esančios kitos Aikštelės dalį 2.1 punkte nurodytos infrastruktūros perkėlimui.

2.10. Pažymime, kad AB LTG „Infra“ turi teisę koreguoti Aikštelės dalį charakterizuojančius ir (arba) Aikštelės dalies kadastro duomenis, t. y. Aikštelės dalies pavadinimus, indeksus ir kt., nurodytus Konkurso sąlygų 1 punkte, bei Nekilnojamojo turto registre, o taip pat - visuose dokumentuose, kurie Nekilnojamojo turto registre nurodyti kaip Aikštelės dalies įregistravimo pagrindai. Toks Aikštelės dalį charakterizuojančių ir (arba) Aikštelės dalies kadastro duomenų keitimas (tikslinimas) neturės įtakos galimybei Aikštelės dalį naudoti pagal paskirtį (tikslą), kuriai šios Aikštelės dalis yra planuojama išnuomoti. Jei bus duomenų pakeitimų, Konkurso dalyvis, laimėjęs Konkursą, apie tai bus informuotas raštu.

2.11. Pradinis aikštelės nuomos mokesčio dydis:

0,50 Eur/kv. m. per mėn. be PVM. Nuompinigiai apmokestinami PVM įstatyme nustatyta tvarka. Aikštelės nuomos mokestis mokamas kartą per mėnesį.

2.12. Nuomos mokesčio didinimo intervalas, vykstant aukcionui – 0,50 Eur.

2.13. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas vienerių metų pradinis nuomos mokesčio dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra“; mokėjimo paskirtyje nurodant – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos aukcionui VGIN-06/2024. Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

2.14. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-09-17 nutarimą Nr. 846 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-04-24 nutarimo Nr. 412 redakcija) „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių užimamos valstybinės žemės nuomos“.

2.15. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas, ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos dokumentų registravimo dienos, komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas objekto nuompinigių dydis;
  2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
  3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
  4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas.

2.16. Aukciono sąlygų 2.14. punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir AB LTG „Infra“ registracijos adresas, norimo išsinuomoti objekto pavadinimas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui“ ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.

2.17. Aukciono laimėtojui neatvykus pasirašyti protokolo, aukcionas bus laikomas neįvykusiu, minėtas asmuo bus išbrauktas iš pažymos apie žemės nuomos aukciono dalyvius, o pradinis įnašas jam nebus grąžinamas.

2.18. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB LTG „Infra“ grupės įmonėms (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

2.19. AB LTG „Infra“ bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.

2.20. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2024 m. sausio 23 d. 10:00val. iki 2024 m. vasario 5 d. 10:00 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos

valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

2024 m. vasario 6 d. 14:00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros

objekto nuomos aukcionui VGIN-06/2024

40 m2 ploto automobilių stovėjimo aikštelės (toliau – Aikštelė), esančios žemės sklype Vilniaus m., Terminalo g. 8,  (unikalus Nr. 4400-3096-4293) nuoma.

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

            2.21. Aukcionas įvyks 2024 m. vasario 6 d. 14:00., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.

            2.22. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Nekilnojamojo turto administravimo grupės atstovą (tel. +370 68676504, el. p. [email protected]).