AB „LTG Infra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-17/24

Paskelbta 2024-03-18 11:29

AUKCIONO NR. VGIN-17/24 SĄLYGOS  

 1. 117,12 kv. m. ploto patalpų (pagrindinis patalpos, plotas - baldo zona (žr. Priedas Nr. 1. Objekto planas) – 39,25 kv. m., bendro naudojimo ploto tenkanti dalis – 77,87 kv. m.), esančių adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinkelio g. 16 (unik. Nr. 1394-0000-1010, pastato žymėjimas plane 1T2p) 
 2. Aukciono sąlygos:

2.1. nuomos terminas – 5 (penki) metai, su galimybe sutartį pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 20 metų bendram nuomos terminui; 

2.2. turtas išnuomojamas veikloms:

 • Knygynas;
 • Vaistinė;
 • Gėlės ir dovanų pakavimas;
 • Draudimo paslaugos;
 • Telekomunikacijų operatoriai;
 • Bilietų kasos;
 • Optikos salonas;
 • Dovanų kuponai;
 • Fotoatelje;
 • Kelionių agentūra.

2.3. veikla, kuri yra licencijuojama ar turi būti vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, nuomininkas gali vykdyti patalpose tik teisės aktų nustatyta tvarka gavęs atitinkamus leidimus ir (ar) licencijas ar kitus privalomus dokumentus;

2.4. turto nuomininkas išnuomotą plotą turės įrengti ir pritaikyti veiklai savo lėšomis pagal LR teisės aktuose numatytus reikalavimus (žr. Priedas Nr. 1. Objekto planas);

2.5. turto nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų; 

2.6. draudžiama nuomojamose patalpose ardyti, gręžti ar kitu būdu tvirtinti į grindis / sienas / lubas / baldus, įrangą, naudojamą suderintoje veikloje be nuomotojo leidimo. Visus remonto, rekonstravimo, ar kitokius turto pertvarkymo ar pagerinimo darbus, baldus ir jų išdėstymą nuomojamame plote nuomininkas privalo iš anksto suderinti su AB „LTG Infra“ bei gauti leidimą / sutikimą darbams vykdyti;

2.7. nuomojamas objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (unik. kodas 45190), todėl nuomininkas įsipareigoja nepažeisti vertingųjų pastato savybių, o esant poreikiui, privalo gauti leidimą ir suderinti projektą su AB „LTG Infra“ ir Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos; 

2.8. elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra 15 kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas nuomininko lėšomis, pagal AB “LTG Infra“ išduotas prisijungimo sąlygas. Elektros suvartojimas apskaitomas pagal VGI nuomos sutarties Priedo Nr. 3 „Komunalinių, eksploatacinių ir kitų paslaugų apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės“ 4.2. punktą.

2.9. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šildymą, nuotekas, bendro naudojimo salės patalpos valymą (vieną kartą per dieną) ir kitas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos techninės sąlygos;

2.10. nuomininkas privalės vadovautis patvirtintomis „Vilniaus geležinkelio stoties nuomininkų vidaus tvarkos taisyklėmis“, kurios bus skelbiamos www.ltg.lt;

2.11. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima. 

 1. Pradinis 1 kv. m. nuompinigių dydis per mėnesį – 23,43 Eur be PVM (bendra nuomos ploto suma – 2744,12 Eur/mėn. be PVM).

Aukciono dalyvis priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.  

 • nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,45 Eur be PVM.
 • nuomininkui po Sutarties sudarymo bus įskaičiuotas vienkartinis 50 Eur be PVM dydžio sutarties administravimo mokestis; 
 • nuomotojas pasilieka teisę, ne anksčiau nei po 3 metų po Sutarties sudarymo dienos, užsakyti nepriklausomą rinkos analizę esamų nuompinigių dydžiui įvertinti. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad pradinis nuompinigių dydis nebeatitinka rinkoje vyraujančių nekilnojamojo turto nuomos sandorių įkainių ir yra už juos mažesnis, jis yra atitinkamai didinamas sudarant Sutarties pakeitimą. Sutarties pakeitimo projektas išsiunčiamas Nuomininkui, siūlant per jame nustatytą terminą sudaryti pakeitimą.
 1. Objektą galima apžiūrėti iki 2024 m. balandžio 11 d. (mob. +370 68676504).
 2. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra“; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-17/24). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM. 
 3. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 4. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. 
 5. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis; 

8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas; 

8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);  

8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas. 

 1. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui“ ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
 2. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 3. AB „LTG Infra“  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 4. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas) teikiamos iki 2024 m. balandžio 15 d. nuo 8:00 val. iki 15 val. adresu: adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius 

Ant voko nurodyti: 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai, 

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius 

2024 m. balandžio 16 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-17/24

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys 

 

Aukcionas įvyks 2024 m. balandžio 16 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius. 

 1. Dėl baldo išmatavimų, nuomos sutarties, objekto vietos patalpoje ir kitos informacijos prašome kreiptis mob. +370 68676504.