AB „LTG Infra“ SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ NR. LGION-072

Paskelbta 2024-02-28 11:27

 1. Nuomojamas objektas: administracinės patalpos, esančios adresu Palemono g. 82, Kaunas:

1.1.   38,51 kv. m. administracinės patalpos su bendro naudojimo patalpomis (unik. Nr. 4400-4579-0669, sąlyg. žymėjimas – 4B1g, patalpos žymėjimas – 1-16).

1.1.1.Aukciono sąlygos:

 • pradinis nuompinigių dydis už administracines patalpas adresu Palemono g. 82, Kaunas – 5,00 EUR/kv. m (be PVM) per mėnesį;
 • turtas nuomojamas administravimo veiklai;
 • nuomos terminas objektui A Palemono g. 82, Kaunas – 1 metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį, su galimybe pratęsti sutartį sekančiam laikotarpiui;
 • taikomas 50 Eur vienkartinis nuomos sutarties administravimo mokestis;
 • elektros įrenginių nuomojamame pastate leistina galia yra iki 115 kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, pagal AB “LTG Infra“ išduotas prisijungimo sąlygas. Pastatui yra įrengtas bendras elektros apskaitos prietaisas. Patalpose ar dalyje Patalpų nėra įrengtų atskirų apskaitos prietaisų, atsiskaitoma pagal bendrus Pastato apskaitos prietaisų parodymus, proporcingai pagal Patalpų ir viso Pastato išnuomoto naudingo ploto, neįskaitant bendro naudojimo patalpų, santykį;
 • nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
 • nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties objektams keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
 • objekto subnuoma negalima
 1. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. kovo 1 d., darbo dienomis nuo 9  val. iki 15 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (mob. +37069504432; el. paštas: [email protected]).
 2. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a.s LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui LGION-072). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 3. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 4. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto dokumentų registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

6.1  paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas objekto nuompinigių dydis;

6.2.  įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

6.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

6.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

 1. Aprašo 6 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir AB „LTG Infra" registracijos adresas, norimo išsinuomoti objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
 2. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija)Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 3. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės įmonėms (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 4. AB ,,LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 5. Paraiškos (dokumentų registravimas), ant voko nurodžius:

 Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.

2024 m. kovo 12 d. 14:00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros

objekto nuomos aukcionui LGION-072

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 teikiamos nuo 2024 m. kovo 7 d. 8 val. iki 2024 m. kovo 9 d. 14 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.

 1. Aukcionas įvyks 2024 m. kovo 12 d. 14:00 val. nuotoliniu būdu, iš anksto informavus dalyvius pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Paslaugų pardavimo komandos atstovą  (mob. +37069504432 el. paštas: [email protected]).