Planuodami tvarumo principais pagrįstą veiklą ir įgyvendindami tvarumo prioritetus, remiamės šiais tarptautiniais susitarimais ir rekomendacijomis: 

 • 2015 m. Jungtinių Tautų patvirtintais 17 Darnaus vystymosi tikslų, apimančių socialinės aplinkos gerinimo, ekonominio vystymosi, aplinkosaugos bei bendradarbiavimo sritis;
 • 2015 m. Paryžiaus susitarimu, kuriuo siekiama, kad iki 2050 m. ES taptų pirmąja neutralaus poveikio klimatui ekonomika ir visuomene;
 • Europos Žaliuoju kursu, kuriuo siekiama ES klimato, energetikos, transporto ir mokesčių politiką pertvarkyti taip, kad Europa taptų klimatui neutraliu žemynu 2050 m., ekonominis augimas būtų atsietas nuo natūralių išteklių naudojimo, o socialiai teisinga transformacija užtikrintų, kad nė vienas žmogus ir nė viena vietovė nebūtų palikta nuošalyje;
 • ES strateginiais dokumentais – Europos Komisijos komunikatu dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo, Žaliąja knyga ir kt.;
 • Tarptautinės darbo organizacijos deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe;
 • Valdymo koordinavimo centro reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • Lietuvos nacionaliniais teisės aktais ir tikslais;
 • kitomis rekomendacijomis tvarumo srityje.

Europos Žaliasis kursas ir geležinkelių transportas 

Pagrindinis Žaliojo kurso Darnaus bei išmanaus judumo strategijos tikslas  - iki 2050 m.  transporto išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 90 proc. Įgyvendinant strategiją numatoma, jog Europos Sąjungoje:

 • krovinių vežimo geležinkeliais mastas iki 2030 m. padidės 50 proc., o iki 2050 m. – dvigubai;
 • greitųjų traukinių eismo mastas iki 2030 m. išaugs dvigubai, o iki 2050 m. – trigubai;
 • iki 2030 m. bus užtikrintas sklandus keleivių vežimas daugiarūšiu transportu įdiegus integruotas elektroninių bilietų pardavimo sistemas, o krovinių vežimas bus bepopieris;
 • iki 2030 m. bus pasiekta, kad per planines kolektyvines keliones trumpesniu nei 500 km atstumu ES viduje būtų neišmetama anglies dioksido;
 • iki 2030 m. bent šimtas Europos miestų taps neutralaus poveikio klimatui miestais;
 • darniam ir išmaniam transportui pritaikytas daugiarūšis, sparčiomis jungtimis pasižymintis transeuropinis transporto tinklas (TEN-T) 2030 m. aprėps pagrindinį tinklą, o 2050 m. – visuotinį tinklą;
 • 2030 m. įvairiarūšis geležinkelių ir vandens transportas ES jau galės vienodomis sąlygomis konkuruoti su vežimo vien keliais sektoriumi;
 • ne vėliau kaip 2050 m. visas ES vidaus transporto išorės sąnaudas padengs transporto naudotojai.

 

Prieinamumo pasirinkimai