LTG Grupė įsipareigodama ne tik švelninti savo veiklos įtaką klimato kaitai, tačiau ir gerinti aplinkos oro kokybę, išsikėlė tikslą užtikrinti, kad LTG Grupės į aplinkos orą iš traukos riedmenų išmetamų teršalų kiekis 2030 m. būtų 40 proc. mažesnis nei 2005 m.
Pagrindiniai iš traukos riedmenų išmetami teršalai yra kietosios dalelės ir azoto oksidai. Šie teršalai ypač kenkia visuomenės sveikatai ir aplinkai bei esant nepalankioms sąlygoms sklaidytis teršalams gali sudaryti nuodingą smogą.
Teršalų emisijos tiesiogiai priklauso nuo sunaudoto iškastinio kuro geležinkelio transporte (85 proc. šių teršalų išmetami pervežant krovinius). Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis bus ženkliai sumažintas atnaujinus traukos riedmenų parką – įsigijus elektrinių traukos riedmenų, įgyvendinus elektrifikacijos projektus bei didinant atsinaujinančių energetinių išteklių naudojimą.
LTG Grupė nuolat atlieka į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringą - stebimi 185 stacionarūs oro taršos šaltiniai.