LTG grupėje vertiname asmens unikalumą, todėl skatiname įvairovę bei lygių galimybių įgyvendinimą. Siekiame, kad visų esamų ir potencialių darbuotojų atžvilgiu būtų elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai visuose jų darbo etapuose, darbuotojai nepatirtų bet kokios rūšies diskriminacijos, turėtų lygias galimybes prisidėti savo gebėjimais ir juos realizuoti, nepaisant jokių asmeninių skirtumų.  

Bendrovėje netoleruojame tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formų: dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje, profesinėje sąjungoje ar asociacijoje, išpažįstamos religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų ir kt. Lygių galimybių principo laikymąsi užtikriname visuose darbo santykių etapuose: būsimų darbuotojų atrankų ir įdarbinimo metu, kai darbuotojas dirba bet kokioje Grupės bendrovėje ir kai palieka Grupę. 

Lygių teisių užtikrinimo srityje vadovaujamės Lygių galimybių politika, Darbo AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje principais ir Etikos kodeksu, kuriuose apibrėžti lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimo principai bei jų įgyvendinimo priemonės.  

Pagrindiniai dokumentai, kuriuose aptariami žmogaus teisių apsaugos bei LTG Grupės darbuotojų gerovės principai:

  • Lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimo AB „Lietuvos geležinkeliai” įmonių grupėje principai;
  • Smurto ir priekabiavimo AB „Lietuvos geležinkeliai” įmonių grupėje prevencijos principai;
  • AB „Lietuvos geležinkeliai” įmonių grupės darbuotojų etikos kodeksas;
  • Darbo AB „Lietuvos geležinkeliai” įmonių grupėje principai.

Grupėje nuolat vykdome Lygių galimybių politikos, taip pat kitų šią sritį reglamentuojančių dokumentų nuostatų laikymosi stebėseną:  

  • operatyviai reaguojame į skundus ir užklausas, pateikiamus pasitikėjimo linijos kanalais, atsiskaitome už jų nagrinėjimą ir sprendimą; 
  • kasmetinio konfidencialaus darbuotojų nuomonių tyrimo „Darbuotojų balsas“ metu darbuotojai turi galimybę konfidencialiai pasidalinti savo nuomone ir patirtimi dėl lygių galimybių užtikrinimo praktikos Grupėje;
  • Grupės publikuojami darbo skelbimai atitinka visus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir LTG grupės nediskriminavimą užtikrinančių dokumentų reikalavimus.

Pranešimai dėl lygių galimybių ar kitų pažeidimų gali būti teikiami personalo valdymo darbuotojams el. paštu [email protected] arba pasitikėjimo linijos kanalais – telefonu +370 5 269 3600 arba el. paštu [email protected]. Pranešimų konfidencialumas garantuojamas.  

Už Lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir priežiūrą yra atsakingas Personalo departamento Darbo santykių skyrius.

Daugiau informacijos apie lygių galimybių užtikrinimą LTG grupėje, jos prioritetus ir tikslus šioje srityje galima rasti Lygių galimybių politikoje

Prieinamumo pasirinkimai