Korupcijos prevencija

Valstybė, visuomenė ir kitos šalys iš verslo tikisi skaidrios, etiškos ir sąžiningos veiklos, duodančios geriausius rezultatus. AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė (toliau – LTG įmonių grupė), norėdama pateisinti šių šalių lūkesčius, savo veikloje laikosi nulinės tolerancijos principo ir įdiegė tikslinių atsparumo korupcijai priemonių sistemą. 

LTG įmonių grupės įgyvendinamas korupcijos prevencijos modelis remiasi tarptautinio standarto ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" principais. 2022 m. LTG išduotas ISO 37001:2016 sertifikatas. Atsparumo korupcijai priemonės įgyvendinamos laikantis teisės aktų reikalavimų, atsižvelgiant į vyraujančią nacionalinę ir tarptautinę praktiką, įvertinus su korupcija sietinas rizikas. LTG įmonių grupės atsparumo korupcijai politika – tai pagrindinis grupės korupcijos prevencijos veiklos dokumentas, apibrėžiantis atsparumo korupcijai užtikrinimo modelį bei nustatantis priemones, kurios veikloje turi būti įgyvendinamos siekiant skaidrumo ir sąžiningumo.  

LTG įmonių grupės atsparumo korupcijai sistema pagrįsta vadovų lyderyste. Vadovams keliamas reikalavimas savo elgesiu rodyti tinkamą pavyzdį, veikti išimtinai LTG įmonių grupėms interesų naudai ir užtikrinti, kad jų atsakomybės ribose veikla būtų vykdoma tinkamai ir skaidriai. Visi grupės darbuotojai atsako už korupcijos prevencijos reikalavimų, kurie susiję su jų pareigomis, supratimą, vykdymą ir taikymą. Darbuotojų etikos kodekso nuostatos padeda užtikrinti LTG veiklos sąžiningumą, skaidrumą ir patikimumą, pagarbius tarpusavio santykius, o Tiekėjų etikos kodeksas įprasmina skaidrų LTG įmonių grupės ir jos veiklos partnerių santykį.  

Teisės aktai

Antikorupcinei vadybos sistemai reikšmingi teisės aktai:

Rekomendacijų, pateiktų Korupcijos rizikos valdymo vidaus audito ataskaitoje Nr. VAT(LTG)-17/2023 (2023-12-04), įgyvendinimo priemonių planas:

Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pareigų, kurias asmeniui siekiant eiti, atliekamas patikimumo patikrinimas, sąrašas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Pasitikėjimo linija

Viešųjų ir privačių interesų valdymas

Dovanų priėmimas ir teikimas

Vidiniai tyrimai

Juridinių (fizinių) asmenų rizikingumo vertinimas

Darbuotojų sąmoningumo ugdymas

Kandidatų ir darbuotojų patikimumo užtikrinimas

Asmenų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo tikrinimas
Viešųjų ir privačių interesų derinimas ir interesų konfliktų valdymas
Sukčiavimo ir kitokio korupcinio pobūdžio atvejų tyrimas
Juridinių ir fizinių asmenų (veiklos partnerių) rizikingumo vertinimas
Nustatytų reikalavimų teikiant dovanas laikymasis: 2023 m. viso registruota 43 dovanos: 35 gautos, 4 atsisakytos ir 4 įteiktos. 2022 m. registruota 50 dovanų: 47 gautos, 2 atsisakytos ir 1 įteikta. 2021 m. registruotos 39 dovanos: 31 gauta, 6 įteiktos ir 2 atsisakytos.
Pranešimų apie sukčiavimo, korupcinio pobūdžio ar kitus neteisėtus darbuotojų veiksmus priėmimas
Darbuotojų sąmoningumo ugdymas
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas