Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių valstybės valdoma įmonė (toliau -VVĮ) nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias vykdyti jai pavesta valstybės sprendimu.

VVĮ ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašas patvirtintas 2021 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-193 (nuoroda).

LTG įmonių grupės vykdomi specialieji įpareigojimai:

 1. Viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos – specialųjį įpareigojimą vykdanti įmonė UAB „LTG Link“.
 2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas – specialųjį įpareigojimą vykdanti įmonė AB „LTG Infra“.

Specialiųjų įpareigojimų tikslai:

 • užtikrinti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąjį kombinuotąjį keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais;
 • prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programoje numatytus projektus ir užtikrinant Europos Sąjungos lėšų panaudojimą bei nediskriminacinėmis sąlygomis teikti geležinkelio įmonėms (vežėjams) minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas.

Viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis.

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 944 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ redakcija ir vėlesni jos pakeitimai).

Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis.

Funkcijos vykdymui skiriami valstybės biudžeto asignavimai pagal 2022 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir vežėjo UAB AB „LTG Link“ sudarytą viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų ir (ar) viešųjų kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų teikimo sutartį bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir UAB „LTG Link“ kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyti, naudojimo sutartį.

 1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą:

 • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 6 punktas;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai.

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir reguliuojama kainodara:

 • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: funkcijos vykdymui skiriami valstybės biudžeto asignavimai pagal 2022 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB „LTG Infra“ sudarytą viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartį bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir AB „LTG Infra“ kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyti, naudojimo sutartį. Kainodara reguliuojama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 25-252 straipsniais ir Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra: funkcija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir AB „LTG Infra“ kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyti, naudojimo sutartį, yra skiriamos Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonių lėšos bei naudojamos „LTG Infra“ nuosavos lėšos. Kainodara nėra reguliuojama.

Specialiesiems įpareigojimams vykdyti 2023 metams skirtos lėšos:

 • UAB „LTG Link“ skirti valstybės biudžeto asignavimai – 37,5 mln. Eur, iš jų:
 • keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 2,5 mln. Eur;
 • keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais veiklos nuostoliams finansuoti – 35,0 mln. Eur.
 • AB „LTG Infra“ skirta 235 mln. Eur, iš kurių:
 • valstybės biudžeto asignavimai – 104,5 mln. Eur;
 • Europos sąjungos finansuojamų fondų lėšos – 130,4 mln. Eur.

Atsižvelgiant į objektyvias priežastis metų eigoje LTG Grupės įmonėms skirti asignavimai ir ES fondų bei kitų priemonių lėšos gali būti tikslinamos. Detalesnę informaciją apie specialiesiems įpareigojimams skirtus valstybės biudžeto asignavimus galima rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane ir jo pakeitimuose, skelbiamuose čia.