nuotrauka

Tomas Radėnas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ vidaus audito vadovas

Siekiant užtikrinti skaidrią ir efektyvią LTG Grupės veiklą bei tinkamą vidaus kontrolės sistemą, LTG grupėje įsteigtas centralizuotas Vidaus audito padalinys. LTG Grupėje vidaus auditas veikia kaip trečioji linija. Padalinys yra tiesiogiai atskaitingas LTG valdybai, kuri skiria ir atleidžia padalinio vadovą, pritaria jo pareiginiams nuostatams, tvirtina atlygį, taip užtikrinant vidaus audito nepriklausomumą bei objektyvumą, ir tuo sudarant geresnes sąlygas identifikuoti veiklos trūkumus ir pastebėti sritis veiklos efektyvumui didinti. Taip pat  LTG valdyba tvirtina metinį vidaus audito planą ir metinį biudžetą (kaip bendro LTG grupės biudžeto dalį).

Vidaus audito funkcijos paskirtis – vykdyti nepriklausomą, objektyvią užtikrinimo ir konsultavimo veiklą, kuri prisideda prie LTG įmonių grupės vertės išlaikymo ir jos didinimo, teikiant rizikos vertinimu pagrįstas užtikrinimo paslaugas, patarimus (konsultacijas) ir įžvalgas. Vidaus auditas turi būti iniciatyvus, profesionalus ir vertingas LTG įmonių grupės valdymo organų ir Aukščiausio lygmens vadovų patarėjas.

Vidaus audito funkcija organizuojama vadovaujantis Tarptautiniuose vidaus audito profesinės praktikos standartuose nurodytais pagrindiniais principais: skaidri veikla, kompetencija ir profesinis atidumas, objektyvumas, nepriklausomumas ir nepasidavimas neigiamai įtakai bei sąžiningumas. Padalinio darbuotojai vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos bei kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai bei priežiūros institucijos.

2022 m. buvo atliktas išorinis vidaus audito funkcijos visapusiškas įvertinimas. Vertinimo ataskaitoje konstatuota, kad LTG Vidaus auditas iš esmės atitinka Tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus ir Etikos kodeksą.